1 Høyringsutkast - Regional plan for vassforvaltning med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram 2022-2027 for Vestland vassregion Opne dokument
2 1. Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027- Høyringsutgåve Opne dokument
3 Vedlegg 1- Korleis står det til med vatnet Opne dokument
4 Vedlegg 2 -Slik har vi jobba fram planen Opne dokument
5 Vedlegg 3. -Dette vil planen bety for miljøet og samfunnet - Konsekvensutgreiing Opne dokument
6 Vedlegg 4. Overvaking av vassmiljøet Opne dokument
7 Vedlegg 5. Interaktive kart Opne dokument
8 Vedlegg 6. Oversikt over miljømål og unntak Opne dokument
9 Vedlegg 7. Samandrag av offentlege høyringar og informasjonstiltak Opne dokument
10 Vedlegg 8. Ansvarlege styresmakter i vassregionen Opne dokument
11 Vedlegg 9. Oversikt over bruk av § 12 i vassforskrifta Opne dokument
12 Vedlegg 10. Oversikt over kommunar i vassområda Opne dokument
13 Vedlegg 11. Oversikt over vassområda Opne dokument
14 Vedlegg 12. Referansar til bakgrunnsdokument og dokumentasjon Opne dokument
15 2. Tiltaksprogram for Vestland vassregion 2022-2027 - Høyringsutgåve Opne dokument
16 3. Handlingsprogram for Vestland vassregionutval 2022-2027 - Høyringsutgåve Opne dokument