1 Uttale til komitéhøyring for Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033 Opne dokument