1 Val av medlem og varamedlem til folkevalde organ Opne dokument