eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 11 26 20201126 26.11.2020 09:00 Fjenrmøte Digitalt møte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK302020 GK 30/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK312020 GK 31/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 29.10.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK322020 GK 32/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 06.11.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI262020 SI 26/2020 Spørsmål frå Helle (A) - omstillingsarbeid for å avgrense verknadane av nedbemanninga ved skipsverftet i Hyllestad? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS952020 RS 95/2020 Regionreforma - Oppgåve- og ressursoverføringar til Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS962020 RS 96/2020 Status - prosjektet gang- og sykkelveg Fv 60 Loen - Solvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS972020 RS 97/2020 Atløysambandet - status og framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS982020 RS 98/2020 Status regionrådsstruktur - Orientering til fylkesutvalet 26. november 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS992020 RS 99/2020 Aksjonærinformasjon Sarsia Development AS - andre kvartal 2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS1002020 RS 100/2020 Aksjonærinformasjon frå Fjord Invest Såkorn AS - andre kvartal 2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS1012020 RS 101/2020 Meldingssak til SAMO om resultat av dialogmøte om avvikling av tenesta særskilt tilrettelagt skyss til varig tilrettelagt arbeidsplass ( VTA) i fylkeskommunen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1022020 RS 102/2020 Svar - høyring av samfunnsdelen til kommuneplanen, Kinn kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1032020 RS 103/2020 Orientering om autonom buss i Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1042020 RS 104/2020 Pilotprosjektet Bømlo løypemelding 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2202020 PS 220/2020 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 6/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2212020 PS 221/2020 Årsmelding frå elev- og lærlingombodet for skuleåret 2019-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2222020 PS 222/2020 Vidareutvikling av samarbeid mellom vidaregåande opplæring, næringsliv og kommunar (VP11 og VP21) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2232020 PS 223/2020 Fagbrev på jobb- Kompetansepolitiske tiltak - finansiering og prioritering jf. vedtak i FUV sak 45/20, 26.03 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2242020 PS 224/2020 Heilskapleg psykososialt tilbod i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2252020 PS 225/2020 Eigarskap til Manger folkehøgskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2262020 PS 226/2020 Idrettsklynge Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2272020 PS 227/2020 Oppfølging av vedtak knytt til skuleskyssreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2282020 PS 228/2020 Marin satsing - Lønnsam og berekraftig sjømat Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2292020 PS 229/2020 Blått kompetansesenter vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2302020 PS 230/2020 Busetjing av flyktningar i 2020 og 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2312020 PS 231/2020 Innspel til arbeid med - Handlingsplan for universell utforming - frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2322020 PS 232/2020 Høyring - Framlegg til endringar i lov om høgare yrkesfagleg utdanning (fagskulelova) og forskrift om høgare yrkesfagleg utdanning (fagskuleforskrifta) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2332020 PS 233/2020 Høyring - Forslag ny lov om støtte rettshjelp Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2342020 PS 234/2020 Sluttrapport for samarbeidsprosjektet i Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2352020 PS 235/2020 Søknad frå HAFS-regionen om etablering av UNESSCO Geopark. Etablering av ei ny tilskottsordning - Brei verdiskaping på kulturmiljøfeltet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2362020 PS 236/2020 Kommunedelplan - Dale - Fjaler kommune. Offentleg ettersyn av utkast til endring av plan. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2372020 PS 237/2020 Utkast til arealdel til kommuneplanen 2020 - 2032 - Fjaler kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2382020 PS 238/2020 Omklassifisering og opptak av veg - fv.5180 Lilandsvegen og kv. 3019 Lønningsvegen - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2392020 PS 239/2020 Omklassifisering av ein del av E39 frå rundkøyring ved Heiane til Skjersholmane ferjekai i Stord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2402020 PS 240/2020 Omklassifisering av ein gamal del av fv. 5190 Smøråsvegen i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2412020 PS 241/2020 Ombordtillegg på bruk av bankkort om bord på bussane i Hordalandskontraktane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2422020 PS 242/2020 Utgreiing nytt båtstopp på Fitjar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2432020 PS 243/2020 Prisar på fylkesvegferjesambanda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2442020 PS 244/2020 Endring i takstopplegg i Kvinnheradpakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2452020 PS 245/2020 Handlingsprogram 2021 - kultur, idrett og inkludering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2462020 PS 246/2020 Museumspolitikk i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2472020 PS 247/2020 Selja kloster - etablering av formelt samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Stad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2482020 PS 248/2020 Søknad om støtte til forprosjektet "Vestlandet sitt flytande kulturhus" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2492020 PS 249/2020 Berekraftig mat i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2502020 PS 250/2020 Mandat for Nynorskfylket Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2512020 PS 251/2020 Val av styremedlemer til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2522020 PS 252/2020 Møteplan for 2021 i folkevalde organ - justeringar og samla oversikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2542020 PS 254/2020 Uttale om politimeldinga og UP Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2532020 PS 253/2020 Regulering av årsløn for fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll