eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 25 20210525 25.05.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK92021 GK 9/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK102021 GK 10/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering 28.04.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422021 RS 42/2021 Tilskot frå Nasjonalbiblioteket til utviklingsprosjekt i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432021 RS 43/2021 Rapport om "Spillemidler til idrettsanlegg 2020" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442021 RS 44/2021 Forskrift som vil redusere plastforureining frå kunstgrasbanar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452021 RS 45/2021 Jobbsjansen del B- grunnskuleopplæring for minoritetsspråklege Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS462021 RS 46/2021 Vestland musikkråd - orientering om utfordrande økonomisk situasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS472021 RS 47/2021 Oversyn over budsjettsøknader om driftstilskot for 2022 over kulturbudsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS482021 RS 48/2021 Vedtak om freding av MIL Veteranstasjon i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS492021 RS 49/2021 Spelemiddel søknadar til anlegg for idrett og friluftsliv 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS502021 RS 50/2021 Forbundet Kysten - Strategi for vern og bevaring av små og opne båtar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS512021 RS 51/2021 Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS522021 RS 52/2021 Søknad til Kartverket om tilskot til Kartlegging av tilgjengelegheit i friluftsområder Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS532021 RS 53/2021 Oppmoding om å løyve midlar til budsjettpost for kulturbygg med regionale funksjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS542021 RS 54/2021 Webinar om allemannsretten og tilrettelegging for friluftsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS552021 RS 55/2021 Oversikt planlagde politiske saker i folkevalde organ - hausten 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682021 PS 68/2021 Budsjett 2022/økplan 2022-2025 - arbeidsdokument 2/21- hovudutvalshandsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692021 PS 69/2021 Tertialrapport pr. april 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702021 PS 70/2021 Kulturbygg med regionale funksjonar. Prioritering mellom søknadene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712021 PS 71/2021 Kulturkort for ungdom i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722021 PS 72/2021 Busetjing av flyktningar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732021 PS 73/2021 Kunnskapsgrunnlag og strategi frivillig sektor i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742021 PS 74/2021 Vestland som antirasistisk sone - status/oppsummering for fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752021 PS 75/2021 Koronaundersøkinga i Vestland. Utvalde resultat frå FHI si nasjonale undersøking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762021 PS 76/2021 Tilskot til regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar. Fordeling 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772021 PS 77/2021 Jobbsjansen del B - løyving av midlar til kombinasjonsklassar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782021 PS 78/2021 Prosjekt og tiltak - profesjonell kunst og kultur. Tildelingar vår 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792021 PS 79/2021 Tilskot til prosjekt og tiltak - frivillig kulturliv. Fordeling våren 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802021 PS 80/2021 Tildeling - Tilskot til utvikling av folkebiblioteklokale 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812021 PS 81/2021 Tilskot for verna kulturminne 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822021 PS 82/2021 Tildeling Rom for møte 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832021 PS 83/2021 Tildeling Rom for møter- teknologi, spel og integrering 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842021 PS 84/2021 Utviklingsstipend innan e-sport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852021 PS 85/2021 Etablering av felles digital formidlingsteneste for natur- og kulturhistorie i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862021 PS 86/2021 Verdsarvstaden Bryggen. Forvaltningsplan 2021-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872021 PS 87/2021 Rapportering på oppfølging av plaststrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882021 PS 88/2021 Medlemsskap i nettverket IAKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892021 PS 89/2021 Folkehelseprofilar 2021. Oppdatering av status i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll