eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 09 21 20210921 21.09.2021 11:00 Scandic Hotel Voss, Evangerv. 1a, Voss Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK282021 GK 28/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK292021 GK 29/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkesutvalet 24.08.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS762021 RS 76/2021 EU sine nye retningsliner innan akvakultur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS772021 RS 77/2021 Fv 49 Tokagjelet - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS782021 RS 78/2021 Nye anslag for ferjeavløysingsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS792021 RS 79/2021 Bruer i aluminium - Oppfølging av verbalvedtak i sak om Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS802021 RS 80/2021 Administrativt fråsegn til Skatteetaten om avgift på landbasert vindkraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS812021 RS 81/2021 Endringer i plan- og bygningsloven - regional plan, dispensasjon m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS822021 RS 82/2021 Vedtatte reviderte statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning strandsone langs sjøen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS832021 RS 83/2021 Svar frå departementet til fylkestinget si fråsegn om fastlegeordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS842021 RS 84/2021 Rapportering på eingongsmidlar - samanslåingsprosess Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS852021 RS 85/2021 Årsmelding frå mobbeombodet for skuleåret 2020 - 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS862021 RS 86/2021 Resultat frå brukarundersøking blant dei folkevalde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS872021 RS 87/2021 Kostnadsutvikling i nye driftskontraktar i vegsektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS882021 RS 88/2021 Organisasjonsgjennomgang - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS892021 RS 89/2021 Protokoll frå møte i Vestlandsrådet 02.09.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS902021 RS 90/2021 E134 Haukelivegen AS - generalforsamlinga sitt vedtak om auka bidrag til selskapet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS912021 RS 91/2021 Kraftsituasjonen i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS922021 RS 92/2021 Sarsia Development AS - aksjonærinformasjon andre kvartal 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS932021 RS 93/2021 Bømlo fiskerihamn - Finansiering Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 SI222021 SI 22/2021 Spørsmål frå Klementsen (UA) - Seriøsitetsbestemmelse - lovverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1672021 PS 167/2021 Finansrapport 2. tertial 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682021 PS 168/2021 Tertialrapport pr. august 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692021 PS 169/2021 Oppstartssak for temaplan forsking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1702021 PS 170/2021 Fylkeskommunen si oppdragsgjevarrolle ovanfor SIVA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1712021 PS 171/2021 Søknad om ruteløyve for Selja sjø AS - Org.nr: 967949086 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1722021 PS 172/2021 Endring av forskrift om miljøkrav til drosjenæringa i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1732021 PS 173/2021 Miljøløftet si årsmelding 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1742021 PS 174/2021 Avtalar etter justeringsmodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1752021 PS 175/2021 Seriøsitetskrav i Vestland fylkeskommune - Oppfølging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1762021 PS 176/2021 Gang- og sykkelvegprosjektet fv. 614 Breivika - Svelgen, auka kostnadsoverslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1772021 PS 177/2021 Forlenging av Askøypakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782021 PS 178/2021 Høyring - forslag til endring i riksarkivarens forskrift - behandling av offentlege arkiv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792021 PS 179/2021 Utviding av distriktsmusikarordninga - oppfylging og finansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802021 PS 180/2021 U23 EM i Friidrett i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812021 PS 181/2021 E-sport i Vestland fylke. Status på område, kunnskapsgrunnlag og strategi for arbeidet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822021 PS 182/2021 Høyringsinnspel– revidering nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet og tid i ro. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832021 PS 183/2021 Fråsegn til Kulturdepartementet om ventetid for tildeling av spelemidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1842021 PS 184/2021 Søknad om VM i Vektløfting 2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852021 PS 185/2021 Høyringsuttale til langstidsplan for forsking og høgare utdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1862021 PS 186/2021 Høyringsuttale - Forslag til endringar i universitets- og høgskulelova - fagskolelova og opplæringslova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1872021 PS 187/2021 Nytt namn fagskulen i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1882021 PS 188/2021 Fråsegn til reguleringsplan - Hoshovdstølen - gnr 87 bnr 3 m.fl. - planid 12532019003 - Osterøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1892021 PS 189/2021 Kommunedelplan - sjøareal - 2020-2030 - 2021-2031 - Stad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1902021 PS 190/2021 Avvikling av fylkeskommunen sin eigarskap i Lutelandet utvikling AS - vurdering av kjøpstilbod frå dei andre eigarkommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1912021 PS 191/2021 Forslag om endring av vedtektene til Sogn og Fjordane Fondet AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1922021 PS 192/2021 Årsmelding frå elev- og lærlingombodet for skuleåret 2020-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1932021 PS 193/2021 Leigeavtale for kontorlokale til Infrastruktur og veg, avd. Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1942021 PS 194/2021 Nye Kvam vgs - Romprogram og sambruk med Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1952021 PS 195/2021 Avtale knytt til punkt 8 i Angeravtalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1962021 PS 196/2021 TV-aksjonen 2021 - søknad om bidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1972021 PS 197/2021 Revidert Bømlopakke - Presisering av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1982021 PS 198/2021 E134 Haukelivegen AS - generalforsamlinga sitt vedtak om auka bidrag til selskapet Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll