eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 02 20210302 02.03.2021 10:00 Fjernmøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK82021 GK 8/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK92021 GK 9/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 09.02.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK102021 GK 10/2021 Godkjenning av protokoll frå møtet 18.02.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 Orientering. Riksantikvaren og Statsforvaltaren i Vestland opprettheld motsegn. Reguleringsplan for steinbrot på Aksla,Hennøy plan id 1438.016.03 - Bremanger kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Søknad om samarbeid mellom UIB og VLFK om praksis i høgare utdanning – Relevant kompetanse for ein region i omstilling - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Oppstart av utgreiing kulturkort for ungdom i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Nasjonale kulturbygg - svar på søknader om investeringstilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Rapport om bompengeinnkreving i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 Angersaken - oppstart av nye tingingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 Orientering om arbeid med batterifabrikketablering i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192021 RS 19/2021 Budsjett 2021/økoniomiplan 2021-2024 - oppfølging av verbalforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202021 RS 20/2021 Statsus oppfølging av verbalpunkt budsjett 2021: Organisasjonsgjennomgang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 Budsjett 2020 - status oppfølging vedtekne verbalforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 Konsesjonskraft - strategi for forvaltning av konsesjonskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Protokoll fra møte i Vestlandsrådet 25.02.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242021 RS 24/2021 Stortingsbehandling 23.02.2021 av forslag til lågere ferjeprisar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252021 RS 25/2021 Kvammapakken - tilbod om tilskot til gjeldsreduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262021 RS 26/2021 Jondalstunnelen - oppgjer av bompengerekneskapen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Alternativ løysing for BT5 i Eidsvåg slaktehustomten - privat planforslag - Åsane bydel, Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Finansforvaltninga i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Arbeidsutval - utvida mandat til å vurdere regulering av partistøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Reisetidsgaranti for elevar i vgo - oppfølging av lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland - vurdering av politisk arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Byggestart ny vidaregåande skule i Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Ny budsjettfordelingsmodell for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Vidare deltaking i POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 Museumspolitikk i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Tilbakemelding på høyringsnotat frå Kulturdepartementet med utkast til endringar i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjonar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Magnus Lagabøtejubileum 2024 - Landslova 750 år Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Vestland i historia og skulen - forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Varsel om oppstart av planarbeid og vedtak om utlegging av utkast til planprogram - Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv 2023 – 2035 til offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Føringar ved utleige av fylkeskommunale fortau til uteservering i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Høyring av framlegg til omklassifisering av ulike delar av E39 i Alver og Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Handlingsprogram for kollektiv - tiltak 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Fv. 5156 Åsen - Helleskaret, endringar i investeringsprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Rammeplan for avkøyrsler og dispensasjonar frå byggegrenser Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Tilskotsordningar innan klimaomstilling, folkehelsearbeid og by- og stadutvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Innspel frå Vestland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Søknad om tilskot til vitensenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Etablering av klima- og miljøpris for landbruket i Vestland og kulturlandskapspris i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Tilskot til friskliv-, læring- og meistringstilbod år 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 Tilleggsinnspel frå Vestland til stortingsmelding om verdiskaping frå norske energiressursar etter møte med Tina Bru Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 Prosessmøte - Regional plan for klima Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502021 PS 50/2021 Strakstiltak innan opplæringssektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll