eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 01 20210601 01.06.2021 12:30 Fjernmøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK192021 GK 19/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK202021 GK 20/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkesutvalet 11.05.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442021 RS 44/2021 Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452021 RS 45/2021 Informasjon frå Sunnhordland lufthavn AS - referat frå møte med Samferdselsdepartementet om anbodsutlegging av flyruta Stord-Oslo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS462021 RS 46/2021 Prop. L 158 (2020-2021) Endringar i personopplysningslova og offentleglova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS472021 RS 47/2021 Oversikt planlagde politiske saker i folkevalde organ - hausten 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS482021 RS 48/2021 Forsøpling på sjø og land Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS492021 RS 49/2021 Status for revidert Bømlopakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS502021 RS 50/2021 Forprosjekt for fv 587 Arnatveit- Midtun inklusiv Grimesvingane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS512021 RS 51/2021 Covid-19 - statlege tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS522021 RS 52/2021 Fråsegn til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2030 - Osterøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS532021 RS 53/2021 Tapte billettinntekter i kollektivtransporten på grunn av manglande betaling frå reisande Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS542021 RS 54/2021 Status Båtanbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS552021 RS 55/2021 Innspel frå Vestland fylkeskommune til Næringskomiteen - representantforslag om å ta bedre vare på matjorda gjennom å fastsette nytt jordvernmål (Dokument 8:118 S (2020-2021)) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS562021 RS 56/2021 Statusrapport Klimapartnere Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS572021 RS 57/2021 Tiltaksplan for 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS582021 RS 58/2021 Årsmelding 2020 frå fylkeseldrerådet i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS592021 RS 59/2021 Årsmelding 2020 frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS602021 RS 60/2021 Gåveregister for dei folkevalde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS612021 RS 61/2021 Kvalitetssikring av finansreglementet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS622021 RS 62/2021 Oppfølging av anmodningsvedtak frå Stortinget om vidareføring av flyrutekjøp som eit statleg ansvar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS632021 RS 63/2021 Referat frå møter i Vestlandsrådet sitt arbeidsutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS642021 RS 64/2021 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - status oppfølging av verbalforslag første halvår 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI132021 SI 13/2021 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - tannhelsetenesta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI142021 SI 14/2021 Spørsmål frå Helle (A) - Dagsturhytter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI152021 SI 15/2021 Spørsmål frå Framnes (FrP) - Trafikksituasjon ved Herdla bru Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992021 PS 99/2021 Tertialrapport pr. april 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002021 PS 100/2021 Finansrapport pr. 30.04.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012021 PS 101/2021 Godkjenning av årsrekneskap 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022021 PS 102/2021 Dale vgs – Kjøp av tilstøytande eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032021 PS 103/2021 Bybanen til Fyllingsdalen og mogleg forlenging til Spelhaugen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042021 PS 104/2021 Miljøløftet, handlingsprogram for perioden 2022-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052021 PS 105/2021 Bruk av dei fylkeskommunale midlane i Miljøløftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062021 PS 106/2021 Regional transportplan 2022 - 2033 - Høyringsutkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072021 PS 107/2021 Trafikkplan Bergen sør og Bjørnafjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082021 PS 108/2021 Prosjektstatus og konkurranseførebuing Framtidas hurtigbåt del II Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092021 PS 109/2021 Godsbåt Bergen - Gulen, Solund, Hyllestad og Askvoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102021 PS 110/2021 Vedtak av "Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021 - 2033" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112021 PS 111/2021 Om deltaking i Mineralrådet Vestland og fylkeskommunen sitt arbeid med saksfeltet mineralressursar og mineralnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122021 PS 112/2021 Regionalt forskingsfond Vestland - Årsrapport for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132021 PS 113/2021 Ytre Steinsund bru - godkjenning av byggestart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142021 PS 114/2021 Seriøsitetskrav i Vestland fylkeskommune - Oppfølging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152021 PS 115/2021 Fv. 500 Folgefonntunnelen – Årsnes, tunnel og vegutbedring - godkjenning av byggestart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162021 PS 116/2021 Austevollpakke - Mogleg spleiselag mellom fylkeskommunen og Austevoll kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172021 PS 117/2021 Kulturkort for ungdom i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182021 PS 118/2021 Busetjing av flyktningar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192021 PS 119/2021 Vestland som antirasistisk sone - status/oppsummering for fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202021 PS 120/2021 Verdsarvstaden Bryggen. Forvaltningsplan 2021-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212021 PS 121/2021 Medlemsskap i nettverket IAKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222021 PS 122/2021 Foreningen Danielsen intensivgymnas- søkad etter friskulelova om tilbod i yrkesfag- uttale frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232021 PS 123/2021 Tilhøve for ungdom på hybel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242021 PS 124/2021 Oppnemning av saksordførar i arbeidet med plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252021 PS 125/2021 Fagbrev på jobb Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262021 PS 126/2021 Etablering av felles digital formidlingsteneste for natur- og kulturhistorie i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272021 PS 127/2021 Framtidig nettopplæringstilbod for elevar og lærlingar i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282021 PS 128/2021 Prinsipp - val av skulenamn på nye vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292021 PS 129/2021 Nye regionråd i Vestland fylke – Framlegg til tilskotsordningar og partnarskapsavtalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302021 PS 130/2021 Godkjenning av ny selskapsavtale for VIGO IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312021 PS 131/2021 Innstilling til klima- og miljøpris 2021 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS1322021 PS 132/2021 Vestland fylkeskommune - søke medlemskap i Sunne kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332021 PS 133/2021 Takstauke spesialistbehandling TK Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342021 PS 134/2021 Eigarstyring Fjord Invest Såkorn AS - forslag om vedtektsendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352021 PS 135/2021 E134 Haukelivegen AS - forslag om å auke eigarane sitt bidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362021 PS 136/2021 Arbeid med internkontroll og resultat av eksterne tilsyn i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372021 PS 137/2021 Møteplan for folkevalde organ i 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382021 PS 138/2021 Årsmelding for klagenemnda i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392021 PS 139/2021 Godkjenning av fylkesting for ungdom (FFU) og Vestland ungdomsutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402021 PS 140/2021 Kjønnsnøytrale stillingsnemningar i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412021 PS 141/2021 Oppnemning av representantar frå kommunesektoren til regjeringa sitt Europapolitiske forum for kommunesektorane og Sametinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422021 PS 142/2021 Årsmelding Vestland fylkeskommune 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432021 PS 143/2021 Uttale knytt til flykjøp på ruta Stord-Oslo Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll